Polacy w Irlandii. Historia i teraźniejszość

Historia emigracji Polaków do Irlandii jest stosunkowo krótka, ale intensywna. Do końca XX wieku w Irlandii zamieszkiwała niewielka grupa Polaków, głównie studenci i turyści. Wzrost napływu Polaków nastąpił po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. W ciągu kilku lat liczba Polaków w Irlandii wzrosła do ponad pół miliona, co stanowiło około 10% populacji tego kraju.Pierwsze fale emigracji Polaków do Irlandii miały miejsce w XIX wieku. Byli to głównie robotnicy, którzy przyjeżdżali do pracy w przemyśle i budownictwie. W latach 20. XX wieku do Irlandii przybyli polscy naukowcy i studenci, którzy studiowali w Dublinie i innych irlandzkich miastach. Po II wojnie światowej do Irlandii przyjechała duża grupa polskich uchodźców, którzy znaleźli w tym kraju schronienie przed komunistyczną władzą w Polsce.Nasilenie emigracji Polaków do Irlandii nastąpiło po 2004 roku. Przyczyną tego była przede wszystkim dobra sytuacja gospodarcza Irlandii, która potrzebowała pracowników do obsługi rosnącego rynku pracy. Polacy byli atrakcyjni dla irlandzkich pracodawców ze względu na swoje umiejętności zawodowe, znajomość języka angielskiego i niskie koszty zatrudnienia. Większość Polaków, którzy przyjechali do Irlandii po 2004 roku, to osoby w wieku produkcyjnym, które przyjechały do pracy. Zatrudnieni są głównie w branży budowlanej, produkcji, hotelarstwa i gastronomii. Polacy stanowią również znaczący odsetek pracowników w sektorze usług, w tym w ochronie zdrowia, opiece społecznej i edukacji. Emigracja Polaków do Irlandii miała znaczący wpływ na życie społeczne i gospodarcze tego kraju. Polacy przyczynili się do wzrostu gospodarczego Irlandii, a także wzbogacili irlandzką kulturę i społeczeństwo. Obecnie liczba Polaków w Irlandii zmniejsza się. Jest to spowodowane przede wszystkim powrotem do Polski części Polaków, którzy przyjechali do Irlandii w poszukiwaniu pracy. Ponadto, w ostatnich latach do Irlandii przyjeżdża coraz więcej imigrantów z innych krajów, w tym z Europy Wschodniej, Azji i Afryki. Mimo zmniejszającego się napływu Polaków, nadal stanowią oni najliczniejszą po Brytyjczykach grupę narodowościową w Irlandii.


Obecna sytuacja - Irlandia, Dublin i inne miasta

Według danych z irlandzkiego spisu powszechnego z 2022 roku, w Irlandii mieszka na stałe 93 680 polskich obywateli. Jest to spadek o 23,5% w stosunku do poprzedniego spisu z 2016 roku. Największe skupiska Polaków w Irlandii znajdują się w Dublinie, gdzie mieszka około 40% wszystkich Polaków. Inne duże skupiska Polaków znajdują się w miastach Cork, Galway, Waterford i Limerick. Sytuacja Polaków w Irlandii jest obecnie stabilna. Polacy nadal stanowią najliczniejszą po Brytyjczykach grupę narodowościową w tym kraju. Są dobrze integrowani i aktywni w życiu społecznym i gospodarczym Irlandii. Większość Polaków, którzy mieszkają w Irlandii, to osoby w wieku produkcyjnym, które przyjechały do pracy. Zatrudnieni są głównie w branży budowlanej, produkcji, hotelarstwa i gastronomii, mająteż łasne biznesy: budujądomy, są fryzjerami, posiadająfirmy transportowe, tworzą strony internetowe dla firm z Polski i Irlandii. Polacy stanowią również znaczący odsetek pracowników w sektorze usług, w tym w ochronie zdrowia, opiece społecznej i edukacji. Polacy w Irlandii mają dostęp do szerokiego zakresu usług społecznych, w tym do edukacji, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. Mogą również korzystać z pomocy polskich organizacji i instytucji, które wspierają ich integrację i aktywizację społeczną. Obecnie w Irlandii działa ponad 100 polskich organizacji społecznych i kulturalnych. Są one aktywne w różnych dziedzinach życia społecznego, w tym w edukacji, kulturze, sporcie i polityce. Polacy w Irlandii mają znaczący wpływ na życie społeczne i gospodarcze tego kraju. Są oni aktywnymi uczestnikami życia irlandzkiego, a ich obecność wzbogaca irlandzką kulturę i społeczeństwo.